Produkty - Příslušenství

Příslušenství VN rozvaděčů ABB

 

 

Samonapájená ochrana podavače REJ603

Ochranné relé vývodu REJ603 je určeno pro ochranu malých transformátorů nacházejících se v inženýrských sítích a průmyslu. Relé REJ603 slouží i jako selektivní zkratová a zemní ochrana napájecích zdrojů v sekundárních distribučních sítích. 

Relé REJ603 je navrženo pro prstenovou hlavní jednotku (RMU - Ring Main Unit) a rozváděče sekundární distribuce. Relé REJ603 je samonapájené numerické relé, které přijímá napájení z hlavních proudových transformátorů. Díky tomu je REJ603 ideální volbou pro instalace v bezobslužný distribučních rozvodnách, kde nejsou k dispozici pomocné zdroje.

Vestavěný samokontrolní systém ochrany nepřetržitě monitoruje stav hardwaru a činnost softwaru ochranného relé. Když dojde k detekci poruchy relé, LED IRF se rozsvítí červeně. V případě kritického selhání ochrany jsou všechny ochranné funkce ochrany zcela zablokovány, čímž se zabrání nesprávné činnosti ochrany. Kromě toho ochrana nabízí uživatelem volitelné vypnutí při selhání v kombinovaném případě kritického interního selhání ochrany a fázových proudů překračujících dvacetinásobek maximální jmenovité hodnoty proudu

Rozpis dalších výrobkovch řad s příslušnou aplikací:

  • Řada 630 - navržena pro náročné distribuční a průmyslové aplikace především v oblasti do 35 kV
  • Řada 620 - navržena pro méně náročné distribuční a průmyslové aplikace
  • Řada 615 - navržena pro standardní distribuční aplikace
  • Řada 611 - navržena pro jednoduché distribuční aplikace
  • Řada 605 - navržena pro sekundární distribuci a jednoduché průmyslové aplikace

 

IED pro chránění a ovládání vývodu REF615

IED REF615 (IED = Intelligent Electronic Device) je specifické IED vývodu vyvinuté pro chránění, ovládání, měření a monitorování systémů v rozvodnách energetických společností i v energetických systémech průmyslových podniků, včetně radiálních, okružních a zauzlených distribučních sítí s distribuovanou výrobou i bez výroby elektrické energie. IED je určeno pro hlavní chránění venkovních vedení a kabelových vývodů v distribučních sítích. IED REF615 lze také využít jako záložní chránění v aplikacích, kde je požadován nezávislý a redundantní systém ochran.

Podle zvolené standardní konfigurace je toto IED připraveno a přizpůsobeno pro chránění venkovních vedení a kabelových vývodů v sítích s izolovaným nulovým bodem, v odporově uzemněných sítích, v kompenzovaných sítích i v účinně uzemněných sítích. IED REF615 je k dispozici ve dvanácti standardních alternativních konfiguracích. Standardní konfiguraci signálů je možné upravit prostřednictvím signálové matice (Signal Matrix), nebo grafickou aplikační funkcí nástroje PCM600 (Protection and Control IED Manager). Výčet konfigurací je uveden v následujcící tabulce včetně základního popisu dané konfigurace.

KonfiguracePopis
ANesměrové nadproudové chránění, směrové zemní chránění a ovládání vypínače
BNesměrové nadproudové chránění, směrové zemní chránění, monitorování provozních podmínek vypínače, ovládání vypínače a s doplňkovým I/O modulem ovládání dvou objektů sítě
CNesměrové nadproudové chránění, nesměrové zemní chránění a ovládání vypínače
DNesměrové nadproudové chránění, nesměrové zemní chránění, monitorování provozních podmínek vypínače, ovládání vypínače a s doplňkovým I/O modulem ovládání dvou objektů sítě
ENesměrové nadproudové chránění, směrové zemní chránění s měřením fázového napětí, monitorování provozních podmínek vypínače a ovládání vypínače
FSměrové nadproudové chránění, směrové zemní chránění s měřením fázového napětí, s podpěťovou i přepěťovou ochranou, monitorování provozních podmínek vypínače a ovládání vypínače
GSměrové nadproudové chránění, směrové zemní chránění, ochranné a měřicí funkce na bázi měření fázového napětí, monitorování provozních podmínek vypínače, ovládání vypínače a senzorové vstupy pro fázové proudy a fázová napětí
HNesměrové nadproudové chránění, nesměrové zemní chránění, ochranné a měřicí funkce na bázi měření fázového napětí i frekvence, funkce kontroly synchronního stavu (Synchrocheck), monitorování provozních podmínek vypínače a ovládání vypínače
JSměrové nadproudové chránění, směrové zemní chránění, ochranné a měřicí funkce na bázi měření fázového napětí i frekvence, funkce kontroly synchronního stavu (Synchrocheck), monitorování provozních podmínek vypínače a ovládání vypínače
KSměrové nadproudové chránění, směrové zemní chránění, vysokoimpedanční zemní ochrana s vymezenou zónou působení, ochranné a měřicí funkce na bázi měření fázového napětí i frekvence, funkce kontroly synchronního stavu (Synchrocheck), monitorování provozních podmínek vypínače, ovládání vypínače a lokátor poruchy (volitelná funkce)
LSměrové nadproudové chránění, směrové zemní chránění, ochranné a měřicí funkce na bázi měření fázového napětí i frekvence, monitorování provozních podmínek vypínače, ovládání vypínače, senzorové vstupy pro fázové proudy i fázová napětí a lokátor poruchy (volitelná funkce)
NSměrové i nesměrové nadproudové chránění, směrové i  nesměrové zemní chránění, ochranné a měřicí funkce na bázi měření fázového napětí i frekvence, funkce kontroly synchronního stavu (Synchrocheck), monitorování provozních podmínek vypínače, ovládání vypínače a lokátor poruchy (volitelná funkce)

 

Měřícící transformátor napětí

Jednopólově izolované transformátory napětí TJC 6 jsou zalévané do epoxidové pryskyřice a jsou navrženy pro vnitřní prostředí s izolačním napětím od 17,5 kV do 25 kV.

Transformátory jsou vyráběny s činitelem přepětí 1,9 × Un/8hod, pokud není požadována jiná hodnota. Jeden vývod primárního vinutí, včetně příslušné koncové svorky je izolován od země na úroveň, která odpovídá jmenovité izolační hladině. Transformátor je většinou vybaven dvěma sekundárními vinutími, kde první slouží buď pro měřicí nebo jisticí účely a druhé se zapojuje do systému "otevřeného trojúhelníka" u trojfázového systému.

Během provozu transformátoru musí být jedna svorka každého použitého sekundárního vinutí a také jedna ze svorek v "otevřeném trojúhelníku" uzemněny. Není-li požadováno jinak, pak jsou sekundární vinutí vyvedena na sekundární svorkovnici litého typu.

Transformátor může být montován a provozován v jakékoliv poloze. Těleso transformátoru se upevňuje čtyřmi šrouby. Zemnicí svorka M8 je na základové desce transformátoru. Sekundární svorkovnice je kryta plastovým plombovatelným krytem.

 

Měřící transfromátor proudu

Transformátory TPU 6x.xx jsou zalévané do epoxidové pryskyřice a jsou navrženy pro izolační napětí do 25 kV. Provedení 24 kV má stejné rozměry jako 25 kV.

Pro určité typy skříní je požadavek na velmi dlouhou povrchovou vzdálenost na transformátorech. Pro tento účel je možno objednat proudové transformátory s "izolačními přepážkami na horní části".

Transformátory jsou vyráběny s níže uvedenými rozměry. Transformátory TPU 6x.xx. jsou navrženy ve verzi jednozávitové nebo s větším počtem závitů na primární straně, s jedním transformačním převodem nebo s dvojím převodem s možností přepínání na primární nebo sekundární straně.

Počet sekundárních vinutí (od 1 do 6, s max. 12 sekundárními svorkami ve dvou řadách) závisí na kombinaci technických parametrů (jako např. třída přesnosti, zátěž, zkratový proud, nadproudový činitel...) a velikosti rozměrů transformátoru. Pokud se dohodne mezi výrobcem a zákazníkem, mohou být transformátory TPU opatřeny napěťovým indikačním systémem. V takovém případě je však nutné znát, na jaké izolační hladině budou transformátory provozovány.

Sekundární vinutí jsou používána pro měřicí nebo jisticí účely, případně pro speciální použití (zkušební vinutí, vinutí třídy "X" nebo "PL"). Během provozu transformátoru musí být jedna svorka každého použitého sekundárního vinutía případně jedna svorka nepoužitého a zkratovaného vinutí uzemněna. Sekundární vinutí je vyvedeno na sekundární svorkovnici litého typu s plastovým krytem. Kryt svorkovnice je možno zaplombovat. Svorky jsou opatřeny šrouby M5 pro připojení a s průchozími otvory pro přímé uzemnění (první řada sekundárních svorek). Transformátor může být montován v jakékoliv poloze. Těleso transformátoru se upevňuje čtyřmi šrouby. Uzemňovací svorka M8 se nachází na základové desce transformátoru.

                                                  

 

Senzor napětí vnitřního napětí KEVA C

Elektronické přístrojové transformátory (senzory) představují alternativní způsob měření napětí potřebného pro ochranu a monitorování výkonových systémů vysokého napětí. Senzory využívající alternativních principů byly zavedeny jako další následný vývojový krok, navazující na klasické přístrojové transformátory, s cílem významně zmenšit velikost, zvýšit bezpečnost, rozšířit rozsah normami požadovaných jmenovitých hodnot a funkčních možností. Tyto výhody je možno pak plně využívat v kombinaci s moderními digitálními ochranami.

Senzory napětí od společnosti ABB nepoužívají feromagnetické jádro. Z toho vyplývá hlavní výhoda, kterou je eliminace vlivu nelinearity a šířky hystrezní smyčky na chování senzoru. Výsledkem je vysoce přesná a lineární odezva v širokém dynamickém rozsahu měřených veličin. Lineární charakteristika senzoru s vysokou přesností v celém provozním rozsahu umožňuje zkombinovat měření a třídy přesnosti v jediném zařízení.

Senzory napětí typu KEVA 24 C jsou určeny pro měření napětí v plynem izolovaných rozváděčích vysokého napětí. Senzory napětí jsou konstrukčně provedeny tak, aby dokázaly snadno nahradit původně použité izolační vsuvky v kabelových konektorech. Díky jejich kompaktní velikosti a optimalizovanému konstrukčnímu provedení je možné tyto senzory použít při rekonstrukci stávajících instalacích, ale také v nově budovaných systémech.

Senzor proudu vnitřního provedení KECA 80

Elektronické přístrojové transformátory (senzory) představují alternativní způsob měření proudu potřebného pro ochranu (jištění) a monitorování výkonových systémů vysokého napětí. Senzory, v nichž jsou využity alternativní principy, byly zavedeny jako následný vývojový krok, navazující na klasické přístrojové transformátory. Cílem je významně snížit velikost takového transformátoru, zvýšit bezpečnost a rozšířit rozsah normami požadovaných jmenovitých hodnot a funkčních možností. Tyto výhody je možno pak plně využívat v kombinaci s mnohostrannými elektronickými relé či ochranami.

Senzory proudu KECA 80 C85 jsou určeny pro měření proudů v rozváděčích nízkého a vysokého napětí. V případě vysokého napětí se senzor proudu instaluje tak, že obepíná průchodkový izolátor, izolovaný a zároveň stíněný kabelový konektor nebo jakýkoli další typ izolovaného vodiče. Senzor proudu je vybaven systémem připojovacích svorek, které umožňují snadné a rychlé připojení.

© 2024 - Power-Energo s.r.o. |
Kontakt

Webdesign Karlovy Vary

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete společnosti Power-Energo s.r.o.

Spravovat cookies